Warunki konkursu "Rozdajemy prezenty - Sensilab":


1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu "Rozdajemy prezenty - Sensilab" (zwanego dalej „konkursem”) jest Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna (zwana dalej „organizatorem”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Facebooka i nie jest związany z firmą Facebook. Wszystkie informacje dostarczane przez użytkownika są przekazywane do organizatora.

Konurs trwa od 10.12.2014 do 31.12.2014 (do godz. 23:59:59). Zwyciężcy zostaną wyłonieni w dniu 10.01.2015. Konkurs dotyczy stron internetowych:

www.sensilab.pl

www.sensilab.si

www.sensilab.it

www.sensilab.ro

www.sensilab.hr

(dalej: strona internetowa, strony internetowe)

2. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy firmy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby wyłącznie pełnoletnie, którzy dołączyli do nas na Facebooku https://www.facebook.com/sensilabPL lub już są fanami i skorzystali z aplikacji (poprzez udzielenie zgody tj. „zezwól”) aplikacji „Rozdajemy prezenty - Sensilab”.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

Uczestnik konkursu ma prawo do zakupu produktów na własny użytek o wartości do 3000 euro. Konkurs jest skierowany do klienta indywidualnego i obejmuje zakupy na potrzeby gospodarstw domowych, nie zaś w celu dalszej sprzedaży produktów. W sytuacji, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia, o czym zawsze wcześniej poinformuje uczestnika konkursu.

3. Zasady konkursu

Wybór zwycięzców jest automatyczny, a wygrywa osoba która jest przypisana do numerów 500, 1000 i 1500 w bazie konkursowej. Każda osoba biorąca udział w konkursie ma przypisany kolejny numer w bazie. Uczestnicy mogą zwiększyć swoje szanse poprzez:

a) zaproszenie znajomych za pośrednictwem aplikacji "Rozdajemy prezenty - Sensilab", gdzie za każdego zaproszonego znajomego użytkownik otrzymuje dodatkowy, kolejny numer w bazie konkursowej w chwili zaakceptowania zaproszenia,

b) publikację na swojej ścianie na Facebooku aplikacji "Rozdajemy prezenty - Sensilab", za co użytkownik otrzymuje 10 dodatkowych kolejnych numerów w bazie konkursowej.

Baza konkursowa jest przechowywana przez Organizatora aż do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu.

Konkurs jest tylko jeden, mimo że odbywa się na kilku stronach internetowych. Mogą w nim brać udział wszystkie osoby fozyczne, które:

  • są obywatelami Polski zamieszkałymi w Polsce, są obywatelami Słowenii zamieszkałymi w Słowenii, są obywatelami Włoch zamieszkałymi we Włoszech, są obywatelami Rumunii zamieszkałymi w Rumunii, są obywatelami Chorwacji zamieszkałymi w Chorwacji,
  • są pełnoletni,
  • są użytkownikami strony internetowej konkursu,
  • akceptują zasady i warunki konkursu.

4. Wybór zwycięzców i odbiór nagród

Zwycięzców ogłaszamy na naszym blogu – Magazynie Zdrowia http://www.sensilab.pl/news oraz będziemy się kontaktować bezpośrednio na podany e-mail. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia oraz miasta zwycięzcy na naszym blogu. Organizator napisze również do zwycięzców w ciągu siedmiu (7) dni od ich wyłonienia, aby otrzymać konkretne informacje osobiste oraz adresowe w celu wysłania nagrody tj. nazwę użytkownika, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i numer NIP lub PESEL. Nagroda jest wysyłana tylko na terenie Polski. Zwycięzca w ciągu (7) dni jest zobowiązany podesłać takie informacje. Przekazywanie danych osobowych i adresowych jest warunkiem przekazania nagród. Zamiana nagrody na gotówkę nie jest możliwa, nagroda nie jest zbywalna i wymiana nagrody nie jest możliwa. Zwycięzca otrzyma nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania wszystkich danych. Po otrzymaniu nagrody laureat jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o otrzymaniu nagrody. Jeżeli zostanie ona wysłana firmą kurierską lub listem poleconym, za potwierdzenie otrzymania nagrody jest uważany dowód doręczenia. W przypadku gdy zwycięzca nie dostarczy żądanych informacji w ciągu 7 dni, nagroda przepada. W takim wypadku nie zostanie ona przyznana, a organizator jest wolny od wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do zwycięzcy, nałożonych na niego na mocy niniejszego regulaminu. Uczestnicy konkursu w przypadku wygranej zgadzają się na publikacje imienia i nazwiska, zdjęcia, materiałów audio, foto i wideo nieodpłatnie przez organizatora.

5. Podatki i odliczenia od podatku

Płatność podatków od nagród (w tym VAT) jest w gestii organizatora. Gdy zgodnie z przepisami prawa wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego (wartość nagrody powyżej 760 pln), to organizator konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona zwycięzcy konkursu, lecz pobrana przez organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na organizatorze konkursu. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest organizator. Przed przekazaniem nagrody nagroda zwycięzca ma obowiązek przekazać poprawne dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu i NIP. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podatków, które mogą wyniknąć w związku z innymi nagrodami.

6. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie uczestniczy w sporach dotyczących własności laureatów nagród. Wszelkie spory dotyczące praw własności wokół laureatów nagrody nie będą miały żadnego wpływu na zasady, że nagrodę otrzymuje osoba, która wysłała do organizatora swoich danych zgodnie z zasadami tego regulaminu. Organizator wysyła nagrodę zgodnie z danymi podanymi przez laureata w e-mailu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, uszkodzenia lub niekompletne operacje poczty elektronicznej i połączenia internetowego i inne współpracujące strony. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora (siła wyższa), organizator może odstąpić od nagrody. Musi to nastąpić za pośrednictwem mediów do informowania uczestników. W tym przypadku uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody.

Uczestnicy konkursu potwierdzają, że są świadomi tych zasad i zobowiązują się do przestrzegania zasad konkursu. W razie sporu lub niejednoznaczności, są one uważane za podstawowe zasady w odniesieniu do wszystkich możliwych innych publikacjach, czy drukowane, elektronicznej lub innej formie. Regulamin i ogólne warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.facebook.com/SensilabPL. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie skargi są rozwiązane przez organizatora konkursu. W przypadku uzasadnionych reklamacji organizator zobowiązuje się je wyeliminować jak najszybciej i powiadomić o tym uczestnika.

7. Korzystanie z danych osobowych

W konkursie zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, płeć i zwyczaje uczestników. Uczestnicząc w konkursie, użytkownik zezwala organizatorowi na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Za zgodą uczestnika organizator gromadzi dane osobowe na potrzeby konkursu, pobierania próbek, badania i statystycznego przetwarzania danych, aby określić sposób korzystania z usług, dostosowanie podaży i segmentacji, marketing bezpośredni, badania rynku, informacje o ofercie, aktualizacje i informacje o ofertach specjalnych oraz do wysyłania wiadomości, newsletterów i innych materiałów promocyjnych. Użytkownik zezwala na stosowanie różnych kanałów komunikacji, takich jak: telefon, e-mail, SMS i inne podane. Użytkownik/osoba zarejestrowana w bazie ma możliwość żądania dostępu i aktualizacji swoich danych.