Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sensilive.pl


I. Definicje 

1. Sensilab d.o.o. z siedzibą w Obrtna Cona, Logatec 30, 1370 Logatec, zarejestrowany pod nr. 6324177000, NIP 94960097. Sensilab Polska Sp. z o.o. S. K. A. z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 43/55 91-00 Łódź, zarejestrowany pod nr. 0000246111, NIP 9521979468.

2. Sklep internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Sensilab d.o.o. i Sensilab Polska Sp. z o.o. S. K. A., działający pod adresem www.sensilive.pl. 

3. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży i usług w sklepie internetowym.

4. Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem. 

5. Sprzedający: podmiot  prowadzący sklep internetowy tj. Sensilab d.o.o. i Sensilab Polska Sp. z o.o. S. K. A.

6. Klient: kupujący produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy.

7. Dział Obsługi Klienta: DOK sklepu internetowego Sensilive.pl, znajdujący się w Łodzi 91-002, przy ul. Drewnowska 43/55, e-mail kontakt@sensilive.pl, tel. 800 702 778.

 

II. Sprzedaż 

1. Sklep internetowy www.sensilive.pl prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym.

3. Ceny produktów umieszczone na stronie www.sensilive.pl są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu zamówienia.

4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych i przyjęciu zamówienia do realizacji. Po złożeniu zamówienia klient ma godzinę na ewentualne odwołanie zamówienia, jeżeli tego nie zrobi zamówienie jest uznane za wiążące i jest procesowane dalej.

5. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest kurierowi dalej nazywana również opcją "za pobraniem"), ten sposób płatności można stosować tylko jeśli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 1000 zł.

6. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Obsługą klienta sklepu internetowego www.sensilive.pl dzwoniąc na wskazany numer telefonu działu obsługi klienta, bezpłatną infolinię lub komunikując się poprzez adres e-mail kontakt@sensilive.pl.

7. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 

III. Dostawa i Czas Realizacji

1. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 10 dni roboczych. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o po uprzednim poinformowaniu Klienta.

2. Zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej GLS. 

3. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Zamówienia o wadze do 2 kg kosztują 12,40 zł, zamówienia przekraczające wagę 2 kg są ustalane indywidualnie. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

IV. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty 

1.  Reklamacje wraz z reklamowanym towarem powinny być składane pisemnie do DOK na adres Dział Obsługi Klienta sklepu internetowego Sensilive.pl, ul. Drewnowska 43/55, Łódź 91-002.

2. Produkty posiadają gwarancję, jeśli jest to wymienione na fakturze lub w karcie gwarancyjnej. Gwarancja jest ważna, jeśli instrukcje oraz warunki gwarancji opisane w karcie gwarancyjnej lub na fakturze są przestrzegane. Okres gwarancji jest wymieniona w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Informacje dotyczące gwarancji można również znaleźć w opisie produktu w sklepie internetowym. Jeśli sklep internetowy nie zawiera żadnych informacji na temat gwarancji, produkt nie ma żadnych gwarancji. Klient (Kupujący) może zwrócić się do sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta lub autoryzowanym centrum serwisowym dla gwarancji. Klient może poprosić o gwarancje w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Producent lub autoryzowany serwis może świadczyć usługi gwarancyjne w ciągu 45 dni od daty otrzymania produktów lub może zastąpić na produkty inne o identycznych stanie.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru, Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Można zwracać produkty wyłącznie w stanie niezmienionym to jest kompletne, nieuszkodzone, nieużywane.  

4. Przed dokonaniem zwrotu klient jest zobowiązany poinformować DOK - dział obsługi klienta o tym fakcie.

5. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Dział Obsługi Klienta Sklepu internetowego www.sensilive.pl , ul. Drewnowska 43/55, Łódź 91-002.

6. Do przesyłki z towarem zwracanym w trybie określonym powyżej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazanie konta bankowego, na które klient chce otrzymać zwracaną za towar należność. W przypadku płatności online zwrot następują na to samo konto, z które była dokonana płatność. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi w terminie do 14 dni od doręczenia odstąpienia od umowy.

7. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę. 

 

V. Pozostałe postanowienia

1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom bez wcześniejszego informowania o jego zmianach. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.