Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sensilab.pl

Informacje podstawowe

Sklep Internetowy www.sensilab.pl prowadzony jest przez Sensilab d.o.o

1. Definicje

Sprzedający: podmiot prowadzący Sklep Internetowy, tj. Sensilab d.o.o.

Produkt: towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zamówienie: wysłanie formularza udostępnionego w ramach Sklepu, określającego Produkty w podanej cenie, zamówione przez Konsumenta zgodnie z poniższym regulaminem. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

Przez złożenie zamówienia na określony Produkt Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.

Umowa zawarta pomiędzy Sensilab a Klientem spełniać będzie te warunki. Niniejsze warunki stosuje się również w przypadku ustnego złożenia zamówienia przez Klienta. Ustala się wyraźnie, że Ogólne Warunki kupującego nie mają zastosowania. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie uznane za zaakceptowane przez Sensilab tylko wtedy, gdy Sensilab wyda pisemne potwierdzenie zamówienia lub (jeśli wcześniej) Sensilab dostarczy produkty Kupującemu.

2. Dostawa

Podawane w zamówieniu terminy dostaw mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Sensilab nie ponosi odpowiedzialności za opóżnienie w dostawie i szkodę w przesyłce. Koszty dostawy za złożone zamówienie ponosi Kupujący. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 150 ZŁ (minimalna wartość zamównienia) Sensilab ponosi koszty dostawy. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż minimalna wartość zamówienia (150 ZŁ), Sensilab będzie pobierać opłatę od Kupującego w wysokości 12,90 ZŁ wraz z ceną towaru. Zamówione Produkty są wysyłane pod adres, wskazany w Zamówieniu, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego wszelkie ryzyka związane z towarem i to Kupujący odpowiedzialny jest za przyjęcie zamówionych Produktów od pojazdu dostawczego lub od kuriera.

Towar dostarczony będzie na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy, ale zostanie to potwierdzone przez Sensilab tylko wtedy, gdy Sensilab wyśle pisemne potwierdzenie zamówienia lub jego przedstawiciel firmy kurierskiej dostarczy zamówione produkty pod adres Kupującego. Zamówienia powinny być podpisane przez Kupującego przy odbioru towaru. W przypadku, gdy kurierowi nie uda się skutecznie doręczyć przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu i w uzgodnionym terminie lub odbiorca nie jest obecny, wówczas Sensilab lub kurier skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. Dodatkowa opłata za ponowną dostawę zostanie zapłacona przez Kupującego. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za za niedostarczenie towaru ze względu na okoliczności pozostające poza kontrolą Sensilab.

Aktualne stawki opłat określone są w formularzu zamówienia i dotyczą dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cena

Wszystkie ceny podane przez Sensilab dotyczą określonych zamówień. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Ceny Produktów, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, są podane w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów na końcu zamówienia. Koszt dostawy może się zmieniać w zależności od formy płatności (opłata z kartą kredytową bądź przelewem) lub akcji promocyjnych obowiązujących w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

4. Warunki płatności

Sensilab może, w poszczególnych przypadkach, dostarczać zamówione produkty o różnych terminach dostawy zgodnie z wymaganiami Kupującego. Kupujący musi zapłacić za Zamówienie zgodnie z warunkami płatności określonymi w sklepie internetowym przez Sensilab. Płatność powinna być dokonana w ciągu 72h od momentu dokonania zakupu. Jeśli Klient nie dokona płatności, Sensilab zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5. Zamówione produkty

Tytuł i szczegóły wszystkich Zamówionych Produktów przechodzą z Sensilab na Kupującego po dostarczeniu towaru na adres wskazany w zamówieniu.

6. Reklamacje

Kupujący ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Sensilab za ewentualne uszkodzenia zamówionego towaru. Kupujący powinien poinformować Sensilab o uszkodzeniach Zamówionych Produktów lub o niedoborze ilościowym w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Zamówionych Produktów. Reklamacje powinne być składane pisemnie na adres: kontakt@sensilab.pl. Reklamacja złożona po upływie 3 dni roboczych po dostawie uważa się za nieskuteczną.

7. Zwrot towaru

Konsument, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, ma prawo zwrotu towaru tylko z fakturą, po pisemnym wyrażeniu zgody na zwrot przez Sensilab. Ponieważ Sensilab chce zadowolić swoich klientów, przed każdym zwrotem Klient może podać przyczynę zwrotu produktu, aby Sensilab zbadał wadliwy towar. Klient może wysłać wadliwy towar wraz z opakowaniem i fakturą do działu zapewnienia jakości. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Gwarancja

Sensilab gwaratuje, że wszystkie zamówone produkty są zadowalającej jakości oraz nadają się do określonego celu i są wolne od wad spowodowanych projektowaniem lub wykonaniem materiałów.

W przypadku gdy Sensilab przyjmuje z powrotem wadliwy towar, odszkodowanie w żadnym przypadku nie może przekroczyć wartości Zamienionych Produktów. Sposób rozliczenia odbędzie się według uznania Sensilab i żadne roszczenia osób trzecich nie będą brane pod uwagę w żadnym momencie.

Kupujący gwarantuje, że jest upoważniony do zamawiania i kupowania produktów Sensilab. Kupujący gwarantuje, że będzie przechowywać Zamówione Produkty zgodnie z wytycznymi i natychmiast zniszczy każdy zamówiony produkt(y) po wygaśnięciu daty ważności tego produktu(ów). Konsumen w żadnym momencie nie będzie działał w sposób zagrażający bezpieczeństwo osób korzystających z Zamówionych Produktów.

9. Odpowiedzialność

Całkowita odpowiedzialność firmy Sensilab z umowy, deliktu, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób związana z realizacją umowy z Konsumentem ograniczona jest do ceny produktu.

10. Odszkodowanie

W przypadku, gdy Konsument użyje Zamówionych Produktów w sposób, który narusza bezpośrednio te warunki, lub z naruszeniem obowiązujących przepisów, i który w konsekwencji prowadzi do działania strony trzeciej przeciwko Sensilab, nie zwalnia Konsumenta z odpowiedzialności za wszelkie straty, żądania, roszczenia, szkody, koszty, wydatki (w tym straty następczych i utraty zysku, uzasadnionych kosztów prawnych i wydatków) oraz kosztów poniesionych bezpośrednie lub pośrednie.

11. Zdarzenie siły wyższej

Sensilab nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską oraz przyczyny poza kontrolą firmy Sensilab - w tym między innymi działania wojny, strajków, embarga, nakazy rządowych lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej.

12. Odstąpienie od umowy

Konsument, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. Jeśli Konsument już otrzymał produkty, których z jakiegokolwiek powodu nie chcę, ma prawo do zwrotu towaru. W przypadku skorzystania z prawa do zwrotu towaru, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (koszt przygotowania przesyłki związanej ze zwrotem Produktów oraz koszt nadania tej przesyłki). Nie ogranicza to innych praw, które Sensilab może wykonywać zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży.

 

13. Wycofanie produktu i raportowanie niepożądanych zdarzeń

W przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji na zamówiony produkt, Konsument powinien:

a) Kupujący zaprzestanie konsumować Zamówiony Produkt i niezwłocznie powiadomi Dział Jakości firmy Sensilab o wszelkich działaniach niepożądanych oraz dostarczy odpowiednie informacje o niepożądanym działaniu, aby umożliwić Sensilab przygotować i złożyć raport oraz powiadomić właściwe organy regulacyjne.

b) Konsument zapewni, że każda osoba, która spożywała Zamówione Produkty, również zgodzi się powiadomić Sensilab jak w punkcie (a) powyżej, w przypadku rzeczywistej lub podejrzewanej niepożądanej reakcji.

c) W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej Konsument powinien wysłać Zamówione Produkty z powrotem do Sensilab.

d) Kupujący będzie współpracował z Sensilab przez cały czas w związku z monitorowaniem bezpieczeństwa i wydajności Zamówionych Produktów.

14. Ogólnie

Ogłoszenie wymagane lub dozwolone przez każdą ze stron powinno być zgodne z niniejszymi Warunkami Sprzedaży w formie pisemnej skierowane do tej drugiej strony.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie zmienia to ważności pozostałych warunków sprzedaźy.

Niniejsze warunki sprzedaży i wszelkie umowy podlegają przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Słowenii, a Konsument zobowiązuje się do poddania się niewyłącznej jurysdykcji sądów słoweńskich.

Sensilab zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia z opcją zapłaty za pobraniem, jeśli klient odmówił przyjęcia 3 poprzednich zamówień

15. Skargi i rozwiązywanie sporów

SENSILAB przestrzega obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów i stara się wypełnić swój obowiązek zapewnienia skutecznego systemu rozpatrywania skarg. W przypadku problemów klient SENSILAB może porozumieć się przez e-mail kontakt@sensilab.pl. Skargę należy wysłać na adres e-mail kontakt@sensilab.pl. Procedura rozpatrywania reklamacji jest poufna. SENSILAB jest świadomy, że zasadniczą cechą sporów konsumenckich jest dysproporcja między wartością ekonomiczną roszczenia a wymaganym czasem i kosztami wynikającymi z rozstrzygnięcia sporu, co stanowi także główną przeszkodę dla konsumenta na drodze do wszczęcia postępowania przed sądem. Dlatego SENSILAB działa najlepiej, jak potrafi, aby rozwiązać każdy spór za obopólną zgodą.

15.1 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Zgodnie z normami prawnymi SENSILAB nie uznaje żadnego dostawcy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jako kompetentnej osoby do rozstrzygania sporów konsumenckich, które konsument mógłby wszcząć zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

W przypadku, gdy klient / konsument nie jest zadowolony z rozwiązania skargi, może złożyć, zgodnie z Ustawą, wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem europejskiej platformy rozwiązywania sporów konsumenckich (ODR). SENSILAB zgodnie z Ustawą publikuje link do europejskiej platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Kupujący może również podjąć decyzję o wniesieniu odwołania przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

16. Ochrona danych osobowych

Klient świadomie zgadza się na następujące warunki:

Sensilab może przesyłać informacje o kliencie do swoich bankowców/finansistów w celu świadczenia usług oraz do następujących celów:

  1. Przeprowadzanie wyszukiwań w biurze informacji kredytowej
  2. Ochrona interesów Sensilab. Sensilab przekazuje szczegóły dotyczące swoich bankierów/finansistów oraz agencji referencyjnych

Sensilab d.o.o.

Sensilab S.A.

Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija

Kod Podatkowy: 2113732000

Numer VAT: SI27404927