SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią – S.K.A.

ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

                                              

Łódź dnia 21.01.2014 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w ramach realizacji projektu nr UDA-POIG.01.04.00-10-005/09-00, UDA-POIG.04.01.00-10-005/09-00 „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów unijnych, Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią S.K.A. realizując zadania związane z wyżej wymienionym projektem zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup suszarki fluidalnej z możliwością granulacji.

Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Postanowienia ogólne
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

II Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.

ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Adres do korespondencji: ul. gen. Mariana Langiewicza 58

                                                       95-050 Konstantynów Łódzki

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

1.Cezary Wasilewski

Tel. (42) 654-00-70 w.262,  0-662-242-229

email: cezary.wasilewski@sensilab.com


III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest suszarka z możliwością granulacji wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Suszarka musi co najmniej spełniać poniższe wymagania:

 1. Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w GEP, GMP i GAMP 5 dla maszyn do produkcji farmaceutycznej.
 2. Praktyczna wielkość szarzy  200-250 kgdla surowca o gęstości nasypowej od min. 05,-0,6 g/cm3 do ok. 1,2 g/cm3
 3. Produkt referencyjny węglan wapnia: materiał wejściowy o uziarnieniu ok. 70%< 100µm, materiał wyjściowy ok.70% ziaren 150 - 350µm.
 4. Urządzenie przystosowane do prowadzenia procesów:

- granulacji roztworami wodnymi i suszenia,

- suszenia

1. Urządzenie powinno być wyposażone w:
 • Panel sterowniczy do automatycznego prowadzenia procesu i monitorowania parametrów, połączony z systemem alarmowania o nieprawidłowej pracy urządzenia.
 • Możliwość pobierania próbek bez przerywania procesu.
 • Możliwość podłączenia do zakładowej sieci informatycznej.
 • Możliwość zastosowania różnych sposobów natrysku wsadu (jeśli taka opcja występuje)
2. Urządzenia pomocnicze i peryferyjne niezbędne do pracy suszarki:
 • Urządzenie do załadunku wsadu (o ile jest ono niezbędne) z pojemników V=80l z poziomu zbiornika produktu suszarki.
 • Urządzenie do rozładunku (o ile jest ono niezbędne) połączonego z przecieraniem produktu do kontenera o wys. ok.1800 mmstojącego na poziomie zbiornika produktu suszarki.
 • Urządzenie do przecierania granulatu z dodatkowym sitem.
 • System odmierzania i podawania roztworu lepiszcza.
 • Układ przygotowania powietrza procesowego (osuszanie, ogrzewanie, chłodzenie, filtracja). W tym niezbędne agregaty chłodnicze, nagrzewnice, osuszacze i filtry.
 • Układ oczyszczania powietrza wylotowego.
 • System automatycznego czyszczenia urządzenia (CIP lub WIP) wraz ze stacją przygotowania roztworów czyszczących.
3. Części zapasowe:

- dodatkowy 1komplet filtrów do suszarki,

- dodatkowy komplet filtrów do podajnika (jeśli opróżnianie suszarki jest za pomocą podajnika podciśnieniowego)

- dodatkowy 1 komplet końcówek dysz,

- dodatkowy komplet sit do przecieraka granulatu

 1. Oferta musi zwierać deklarację współpracy oferenta przy opracowaniu technologii nowych produktów w zakresie doborów dysz, stężeń roztworów lepiszcza i parametrów pracy.
 2. Pakiet walidacyjny zawierający FAT, SAT, IQ, QQ (walidacja systemów komputerowych zgodnie z GAMP 5).
 3. Certyfikaty lub oświadczenia dotyczące materiałów kontaktujących się z produktem o dopuszczeniu ich do kontaktu z żywnością.
 4. Wszystkie informacje na panelu sterowniczym w języku polskim.
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 6. Kompletna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawierająca schematy elektryczne, pneumatyczne, specyfikacje części.
 7. Certyfikaty zgodności z CE.
 8. Koszty transportu, ubezpieczenia i uruchomienia.
 9. Koszty inne jeśli występują.
 10. Warunki gwarancji
 11. Informacje dotyczące serwisu: miejsce i czas reakcji
 12. Listę referencyjną
 13. Listę części zapasowych szybko zużywających się
 14. Minimalny czas ważności oferty.

IV Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający jest zainteresowany jak najszybszym terminem wdrożenia przedmiotu zamówienia– nieprzekraczalny termin nie później niż grudzień 2014r.


Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania wobec oferentów

Przedstawiona oferta powinna zawierać:

- nazwę oferenta;

- adres bądź siedzibę oferenta;

- numer telefonu, numer faksu;

- termin związania ofertą (nie mniej niż 30 od upływu terminu składania ofert);

-  cenę urządzenia. W przypadku podania wartości w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP 
w dniu otwarcia ofert.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy, zawartej z wybranym wykonawcą.


VI Miejsce oraz termin składania ofert

1) Oferty powinny być składane osobiście lub listownie w jednym egzemplarzu w terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się niniejszego zapytania (tj. do 04.02.2014 r.). Oferty winny być złożone w sekretariacie SENSILAB Polska Sp. z o.o. – S.K.A., w nieprzezroczystej kopercie, opatrzone następującym napisem:

Oferta na suszarkę z możliwością granulacji. Projekt pn „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013.

2) Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.

3) Dopuszcza się składanie ofert tylko drogą elektroniczną na adres cezary.wasilewski@sensilab.com

Ocena ofert rozpocznie się w dniu 05.02.2014r w siedzibie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe zamieszczono:

 • na stronie internetowej Zamawiającego
 • w siedzibie Zamawiającego

VII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1)      W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2)      Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach złożonych przez Oferentów.


VIII Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im odpowiednią liczbę punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 60

Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 60

2.

Zastosowane rozwiązania techniczne.

Od 0 do30

Ocena zaoferowanych rozwiązań dotyczących wymagań w p. III „Opis przedmiotu zamówienia” oraz porównanie systemów zabezpieczeń maszyny przed uszkodzeniem, ocena dostępności serwisowej do podzespołów, pracochłonność przy standardowych czynnościach eksploatacyjnych, aspekty środowiskowe itp.

3.

Referencje na rynku produkcji farmaceutycznej

Od 0 do 5

Porównanie ocen użytkowników o warunkach eksploatacji suszarni (trwałość, niezawodność, łatwość obsługi i serwisowania itp.)

4.

Gwarancja

Od 0 do 5

Stosunek czasu gwarancji badanej oferty do najdłuższego czasu gwarancji mnożony przez 10.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o zapisy procedury uproszczonej brak jest możliwości stosowania środków odwoławczych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.