POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej: polityka) jest przekazani informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych przez Sensilab klientom i osobom odwiedzającym strony internetowe Sensilab.

Firma Sensilab farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Słoweniainfo@sensilab.pl  (dalej: Sensilab lub firma, dostawca, administrator danych osobowych) zapewnia ochronę danych osobowych i gwarantuje bezpieczeństwo podczas interakcji biznesowych.

W Sensilab cenimy Twoją prywatność, dlatego zawsze starannie chronimy Twoje dane. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona, zmodyfikowana lub zaktualizowana w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia. Korzystając ze strony internetowej dostawcy, użytkownik potwierdza, że zgadza się na zmiany i modyfikacje.

Wszystkie nasze działania online związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych są zgodne z prawodawstwem europejskim (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Konwencji Rady Europy ( ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) – GDPR/RODO, a także z polską Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie informacji o Twoich danych, które dostawca otrzymuje za każdym razem, gdy odwiedzasz lub korzystasz z witryny Sensilab lub udostępniasz je w inny sposób.

Administrator i autoryzowany inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest firma SENSILAB farmacevtska družba d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

W Sensilab została wyznaczony osoba upoważniona do ochrony danych, dostępna pod adresem e-mail: dpo@sensilab.com.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z niniejszej polityki lub w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających z tej polityki, skontaktuj się z inspektorem danych za pośrednictwem kontaktu wymienionego poniżej.

Informacja o upoważnionej osobie

Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Adres e-mail

dpo@jkgroup.si(tylko w kwestiach związanych z RODO)

Podstawowe założenia

Dane osobowe lub informacje osobowe to wszystkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

Administrator jest podmiotem prawnym, który określa cele i sposoby przetwarzania danych.

Podmiot przetwarzający jest osobą prawną lub prywatną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Przetwarzanie polega na gromadzeniu, przechowywaniu, dostępie i wszystkich innych formach wykorzystania danych osobowych.

EEA to Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area), który obejmuje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Lichtenstein.

 

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności dostawca zbiera następujące dane osobowe:

 • podstawowe informacje o użytkowniku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, lokalizacja);
 • dane kontaktowe oraz informacje o swojej komunikacji z administratorem (adres e-mail, numer telefonu, data, czas i treść wiadomości e-mail lub treść komunikacji pocztowej, data, godzina i czas trwania rozmowy telefonicznej, rozmowy wideo);
 • informacje o zakupach użytkownika i wystawianych fakturach (data i miejsce zakupu, zakupione produkty, ceny zakupionych produktów, całkowita kwota zakupu, sposób płatności, adres dostawy, numer i data wystawienia rachunku, kod osoby, która wystawiła fakturę itp.) oraz dane o rozwiązywaniu reklamacji produktów;
 • kanał i kampania - sposób pozyskania użytkownika lub źródła, dzięki któremu użytkownik wszedł w kontakt z administratorami (strona internetowa i reklamowa kampanii lub działania call center, sklep fizyczny);
 • informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny dostawcy (daty i godziny odwiedzin strony, odwiedzone strony lub adresy URL, czas spędzony na stronie, liczba odwiedzonych stron, łączny czas odwiedzin witryny, wprowadzone ustawienia na stronie) oraz informacje o sposobie użytkowania otrzymanych wiadomości (e-mail, SMS) od dostawcy;
 • dane z dobrowolnie wypełnionych formularzy przez użytkownika, np. w kontekście gier z nagrodami lub korzystania z konfiguratorów w celu identyfikacji optymalnych produktów dla potrzeb użytkownika;
 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie przekazuje dostawcy w kontekście dostępu do usług, które wymagają tych informacji.

Dostawca nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz zgodę lub anulujesz ją, tj. przy zamawianiu produktów lub usług, przy zapisywaniu się do otrzymywania e-magazynu, uczestnictwie w grze premiowej itp. lub gdy istnieje podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych lub gdy dostawca ma uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych.

Jednym ze sposobów gromadzenia danych osobowych przez administratora jest użycie plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć tutaj.

Administrator zbiera tylko te dane, które są istotne i niezbędne dla osiągnięcia celów, dla których dane są przetwarzane.

  

Okres, w którym dostawca przechowuje zebrane dane, opisano bardziej szczegółowo w rozdziale Przechowywanie danych osobowych niniejszej Polityki Prywatności.

Cel przetwarzania i podstawa przetwarzania danych

Dostawca zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących podstawach prawnych:

 • Przetwarzanie uregulowane prawnie
 • Prawo i stosunki umowne
 • Przetwarzanie na podstawie zgody osoby fizycznej
 • Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie oparte na prawie i stosunkach umownych

Informacje są gromadzone, gdy są niezbędne do zaciągnięcia, wykonania i wypełnienia zobowiązań umownych. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać firmie niezbędnych danych osobowych, nie możesz zawrzeć z nią umowy, a firma nie może świadczyć usług ani dostarczać produktów, ponieważ nie posiada w takim wypadku informacji niezbędnych do wykonania umowy.

Przetwarzanie na podstawie zgody osoby fizycznej

Dane przetwarzane są wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Gdy przetwarzanie wymaga zgody, najpierw upewniamy się, że masz wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jesli wycofasz zgodę, firma może nie być w stanie zapewnić Ci usług lub produktów.

Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Dostawca może również przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów prawnych realizowanych przez niego, z wyjątkiem przypadków, kiedy te interesy przesłaniają interesy lub prawa podstawowe oraz wolności osoby, której dane dotyczą, która wymaga ochrony danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwiń się przetwarzaniu danych. Możesz przeczytać więcej o swoich prawach poniżej.

Przetwarzanie oparte na prawie i stosunkach umownych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane przez obowiązujące nas prawo (na przykład prawo podatkowe nakazuje przechowywanie faktur). Przetwarzamy potrzebne informacje zgodnie z wymogami faktur.

 

Cel przetwarzania danych

Firma gromadzi i przetwarza dane w następujących celach:

Związanych z przetwarzaniem danych

Szczegółowych wyjaśnień

Prowadzenia komunikacji dotyczącej usług lub odpowiadanie na zapytania

Przekazywanie użytkownikom powiadomień, odpowiedzi, rozwiązywanie skarg, wypełnianie ankiet satysfakcji itp. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu w zapewnieniu skutecznej komunikacji i udanych transakcji

Zawieranie umówi i wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy

Zawarcie i wykonywanie umowy z dostawcą, w tym realizacja Twoich zamówień przez dostawcę (dostawa punktów i świadczenie usług), komunikacja z Tobą, weryfikowanie płatności i wypełnianie innych obowiązków dostawcy i/ lub Twoich zobowiązań. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie umowy i stosunku przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy nie dostarczysz nam wszystkich informacji niezbędnych do wykonania zobowiązań umownych, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania zamówienia.

Bezpośrednie powiadomienie klienta o ofertach specjalnych, rabatach i inne treści przez e-mail lub SMS.

W Sensilab d.o.o. na podstawie ustawy ZEKom-1 (Ustawa o łączności elektronicznej Republiki Słowenii, wdrożona w oparciu o dyrektywę 2002/58 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r.) informujemy naszych klientów o produktach, usługach i innych treściach. Klient może w każdej chwili zażądać zakończenia komunikacji i przetwarzania danych osobowych.

Klient może przerwać ten rodzaj komunikacji w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji otrzymanych wiadomości lub wysyłając żądanie na adres e-mail dpo@sensilab.com, lub korzystając z poniższego formularza, www.sensilab.si/dpo. W takim przypadku przetwarzamy Twoje informacje zgodnie z prawem.

Bezpośredni kontakt w sprawie ofert specjalnych i innych treści za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na podstawie Twojej zgody powiadamiamy Cię o Twoich produktach, usługach, rabatach i innych treściach drogą mailową.

Możesz w dowolnym momencie zażądać zaprzestania takiej komunikacji i przetwarzania danych osobowych poprzez wycofanie zgody.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie  www.sensilab.pl/kontakt.

Bezpośredni kontakt w sprawie ofert specjalnych I innych treści za pośrednictwem połączeń telefonicznych i zwykłej poczty

Na podstawie zgody klienta okresowo informujemy również klientów o naszych produktach, usługach, rabatach i treściach telefonicznie i zwykłą pocztę.

Możesz w dowolnym momencie zażądać zaprzestania takiej komunikacji i przetwarzania danych osobowych poprzez wycofanie zgody.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktów wymienionych tutaj: www.sensilab.pl/kontakt.

Ogólne przetwarzanie statystyczne danych o kupujących i ich zamówieniach oraz potencjalnych nabywcach (kontaktach) do celów wewnętrznych analiz sprzedaży, powtarzanych zakupów, ogółu zachowań kupujących, reklamy i optymalizacji biznesu.

W Sensilab d.o.o. dokonujemy w celach statystycznych przetwarzania danych klientów i ich zamówień oraz potencjalnych nabywców (kontaktów), na podstawie którego przeprowadzamy wewnętrzną analizę sprzedaży, ponownych zakupów i zbiorczych zachowań klientów oraz monitorujemy i optymalizujemy naszą efektywność biznesową, a także optymalizujemy nasze reklamy, na przykład:

 • Monitorujemy sprzedaż za pośrednictwem naszych kanałów sprzedaży (internet, sklepy, call center),
 • Monitorujemy, ilu klientów dokonuje zakupów, jak szybko i o jakiej wartości,
 • Monitorujemy ogólne dane statystyczne dotyczące sprzedaży, takie jak średnia wartość koszyka, liczba produktów w zamówieniu i tym podobne,
 • Monitorujemy odpowiedzi na wiadomości e-mail, wiadomości SMS, połączenia telefoniczne i różne reklamy (reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy online) oraz na ich podstawie decydujemy, jak reklamować się w przyszłości (decydujemy o tym co, gdzie, komu i jak się reklamować).

Taki monitoring statystyczny pozwala nam na optymalizację prowadzenia działalności biznesowej oraz reklamowej, a także oferować produkty i usługi na podstawie zachowań użytkowników.

Dostęp do przeszłych zakupów klienta oraz innych danych przez call center Sensilab oraz konsultantów w fizycznych sklepach w celu zapewnienia lepszych usług i ofert

Kiedy dzwonisz do Call Center Sensilab (lub odbierasz połączenie od nas) lub odwiedzasz sklep Sensilab (i sam się wtedy identyfikujesz), nasi konsultanci ds. sprzedaży i wsparcia będą mieli dostęp do Twoich nagranych danych osobowych i historii zakupów, na podstawie których będą mogli zaoferować lepszą obsługę i bardziej spersonalizowane oferty.

Jeśli tego nie chcesz, możesz przerwać tego rodzaju przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na adres e-mail dpo@sensilab.com lub korzystając z poniższego formularza www.sensilab.pl/dpo.

  

Przetwarzanie danych na niepoprawne zlecenia w celu zapobiegania oszustwom

  

W Sensilab d.o.o. na podstawie naszego uzasadnionego interesu przetwarzamy dane dotyczące wysłanych i nieprzetestowanych zamówień zdalnych, aby ustalić, czy i którzy klienci zamawiają towary z opcją dostawy za pobraniem, a następnie nie przyjmują tych produktów, powodując szkody biznesowe, którym chcemy zapobiec. 

  

Gdy identyfikujemy takich klientów, wyłączamy im możliwość zamawiania towarów z opcją zapłaty przy pobraniu, ale wciąż mogą zamówić produkty z przedpłatą za pomocą kart płatniczych lub PayPal.

 

Automatyczna komunikacja e-mail na podstawie początku procesu zakupowego online użytkownika

  

Sensilab d.o.o. na podstawie swojego uzasadnionego interesu od czasu do czasu wysyła wiadomości e-mail związane z niezakończonym zakupem do potencjalnych nabywców, którzy dodali wybrane produkty do koszyka, ale nie zakończyli zakupu, w celu próby sfinalizowania transakcji zakupu lub udzielenia pomocy i informacji w tym zakresie.

 

Jeśli tego nie chcesz, możesz przerwać tego rodzaju przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na adres e-mail dpo@sensilab.com lub korzystając z poniższego formularza www.sensilab.pl/dpo.

Podstawowa spersonalizowana komunikacja (przez e-mail, SMS, połączenia telefoniczne, pocztę, powiadomienia przeglądarki, informacje na stronie, sieci społecznościowe) z dopasowanymi zniżkami, ofertami i treściami.

  

W kontekście podstawowych zindywidualizowanych form komunikacji (poprzez e-mail lub SMS, rozmowy telefoniczne, pocztę, powiadomienia za pośrednictwem swojej przeglądarki, informacje na stronie, sieci społecznościowe) staramy się przedstawić odpowiednie oferty, rabaty i inne materiały, które mogą być interesujące dla Ciebie na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji z nami.

  

W tym celu używamy następujących informacji:

  
      
 • Dane demograficzne (płeć, data urodzenia lub wiek, adres),
 • Historia zakupów (zakupione produkty, czas zakupu, liczba zakupów),
 • Monitorowanie zachowań na stronach Sensilab (wyświetlanie pojedynczych produktów lub treści, które mogą powodować wysyłanie dostosowanych wiadomości) bez użycia tych danych do tworzenia profili użytkowników.
 •  

W tym celu nie używamy półautomatycznych lub automatycznych profili, ale tylko odpowiedni zestaw odbiorców dla niektórych wiadomości. W związku z tym nigdy nie angażujemy się w dane osobowe jednostki, lecz wykonujemy ogólne przetwarzanie większych grup.

To, jakie wiadomości od nas otrzymujesz zależy od tych danych.

Klient może przerwać ten rodzaj komunikacji w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w otrzymanych wiadomościach lub wysyłając żądanie na adres e-mail dpo@sensilab.com lub korzystając z poniższego formularza: www.sensilab.pl/dpo.

Korzystanie z grupy niestandardowych odbiorców Facebooka ("Grupa niestandardowych odbiorców Facebook")

  

W Sensilab d.o.o. na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego do reklamy online używamy również grup niestandardowych odbiorców Facebooka („Grupy niestandardowych odbiorców Facebook”) zarówno w kontekście realizacji podstawowej zindywidualizowanej komunikacji opartej na interesie prawnym lub jako rezultat uzyskanej zgody na komunikowanie dopasowanych ofert i treści do profilu użytkownika.

Ta usługa działa w następujący sposób:

 
    
 1. Przesyłamy Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy od Ciebie podczas twojego zakupu lub dobrowolnego zgłoszenia na Facebooku.
 2. Facebook dokonuje porównania twojego adresu e-mail z bazą użytkowników i określa, czy jesteś użytkownikiem Facebooka.
 3. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, nic nie dzieje się z twoim adresem e-mail, a Facebook nie wykonuje żadnej aktywności z nim związanej.
 4. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook doda cię do nowo utworzonej listy niestandardowych odbiorców, która tylko i wyłącznie pozwoli nam wyświetlać spersonalizowane reklamy w tej grupie na Facebooku.
 5. Na tej podstawie możemy pokazać Ci na Facebooku bardziej dopasowane i spersonalizowane reklamy, a przede wszystkim dodatkowe rabaty.

Możesz przerwać taką komunikację w dowolnym momencie, pisząc żądanie na adres e-mail dpo@sensilab.com lub korzystając z poniższego formularza www.sensilab.pl/dpo.

  

Korzystanie z konta internetowego i dostęp do informacji o RODO

  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do Twojego konta użytkownika, co umożliwia dostęp do Twoich danych osobowych i regulacji zgody, którą udzielasz. Możesz również uzyskać dostęp do informacji o poprzednim zamówieniu. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu.

  

Przekazywanie niestandardowych ofert i treści w oparciu o profil użytkownika

  

Na podstawie Twojej zgody dostawca prowadzi również spersonalizowaną komunikację, która jest realizowana za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (poczty e-mail, SMS-ów, połączeń telefonicznych, tradycyjnej poczty, powiadomień za pośrednictwem przeglądarki, informacji o witrynie, sieci społecznościowych).

Aby zaoferować najlepsze możliwe oferty i treści dostosowane do Twoich potrzeb, tworzymy profil, który jest podstawą spersonalizowanej komunikacji za Twoją zgodą.

W tym celu możemy wykorzystać następujące informacje:

 
 • Dane demograficzne (płeć, data urodzenia, wiek, adres)
 • Historia zakupów (produkty, czas zakupu, liczba zakupów)
 • Odpowiedzi w kwestionariuszach na stronach Sensilab
 • Zachowanie na stronach internetowych Sensilab (oglądane produkty lub treści, dodawanie produktów do koszyka, transakcje online)
 • Twoje odpowiedzi na wiadomości, które Ci wysyłamy (otwieranie wiadomości, klikanie linków, kupowanie)

W oparciu o ten profil użytkownika firma może dostosowywać treści i oferty, które otrzymuje klient:

    
 • Prezentowanie produktów i treści (detoksykacja, utrata masy ciała, zdrowe odżywianie), które będą dla Ciebie najbardziej interesujące
 • Oferty, które otrzymujesz (klienci Sensilab z większą liczbą zakupów lub częstszymi zakupami mogą uzyskiwać lepsze oferty)
 • Jak często będziemy wysyłać Ci wiadomości i którymi kanałami komunikacji
 •  

Jeśli wyraziłeś zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, a teraz tego nie chcesz, możesz przerwać przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez link rezygnacji z subskrypcji otrzymanych wiadomości lub wysyłając żądanie na adres e-mail  dpo@sensilab.com lub korzystając z poniższego formularza www.sensilab.pl/dpo.

Jeśli chcesz otrzymywać oferty w nie-spersonalizowanym e-mailu i nie chcesz spersonalizowanego (dostosowanego) e-magazynu, możesz zalogować się na www.sensilab.pl/dpo, aby otrzymywać niespersonalizowane powiadomienia.

  

Roszczenia prawne, ochrona praw i rozwiązywanie sporów

  

Gromadzenie danych z podanych powodów odbywa się zgodnie z prawem.

  

Zobowiązania prawne

  

Zbieramy Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. przechowywanie faktur do celów podatkowych. Przetwarzamy Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z przepisami.

Przechowywanie danych osobowych

Dostawca będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane i dalej przetworzone (np. w celu zapewnienia dostępu do Twojego konta internetowego i witryny internetowej dostawcy, w celu zrealizowania Twojego zamówienia przez dostawcę; w celu sprawdzenie płatności i wypełnienia innych zobowiązań wobec dostawcy i/lub Ciebie, w celu zapewnienia sobie dostępu do specjalnych informacji, w celu możliwości korzystania z przywilejów klubu Sensilab, w celu otrzymywania newsletterów, itp.).

Dane osobowe, które dostawca przetwarza na podstawie prawa, dostawca winien jest przechowywać przez okres przewidziany prawem.

Dostawca przechowuje dane osobowe, które przetwarza w celu realizacji stosunku umownego z osobą fizyczną przez okres niezbędny do wykonania umowy i przez kolejne 5 lat po jej wygaśnięciu, chyba że zaistniał spór między użytkownikiem a dostawcą. W takim przypadku dostawca przechowuje dane przez okres 5 lat od ostatecznej decyzji sądu lub arbitralnego orzeczenia lub ugody lub, jeśli spór nie było sporu sądowego, 5 lat od dnia polubnego rozstrzygnięcia sporu.

Dostawca przechowuje dane przetwarzane na podstawie osobistej zgody lub uzasadnionego interesu na stałe, aż do momentu cofnięcia takiej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez użytkownika. Dostawca usuwa dane przed takim sprzeciwem tylko wtedy, gdy cel przechowywania danych został już spełniony (np. jeśli osoba zgodziła się na przetwarzanie swoich danych w celu bycia członkiem klubu dodatkowych korzyści, a dostawca przestał prowadzić klub, dane dotyczące klubu nie mogą być przechowywane dłużej, nawet jeśli dana osoba nie cofnęła jej zgody) lub gdy jest to określone przez prawo.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe i skutecznie anonimizuje je na stałe tak, aby nie można było już łączyć ich z konkretną osobą.

Szczegółowy przegląd terminów przechowywania danych znajduje się w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Okres czasu, w którym dane są przechowywane

Komunikacja dotycząca naszych usług lub odpowiadanie na zapytania

6 miesięcy od momentu zaprzestania komunikacji

Zawarcie i wypełnienie zobowiązań wyinkających z zawarcia umowy

5 lat od daty zawarcia umowy

Bezpośrednie powiadamianie klientów o ofertach specjalnych, zniżkach i innych treściach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-ów

Do odwołania

Bezpośrednie powiadamianie klientów o ofertach specjalnych, zniżkach i innych treściach telefonicznie lub zwykłą pocztą

Do odwołania

Dostęp do przeszłych zamówień I innych informacji przez konsultantów obsługi klienta w celu zapewnienia lepszej obsługi

Do odwołania

Przetwarzanie danych o niedostarczonych paczkach w celu zapobiegania oszustwom

5 lat od momentu rozpoczęcia przetwarzania

Zautomatyzowana komunikacja e-mailowa z użytkownikiem na podstawie rozpoczęcia procesu zakupu online

Do odwołania

Podstawowa spersonalizowana komunikacja (e-mail, SMS, połączenia telefoniczne, poczta, powiadomienia przeglądarki, informacje o stronie, sieci społecznościowe) ze spersonalizowanymi ofertami i treściami

Do odwołania

Narzędzie reklamowe Facebook Custom Audiences

Do odwołania

Używanie konta online

Do odwołania

Dostęp do konkretnych informacji na stronie

Do odwołania

Spersonalizowany e-magazyn

Do odwołania

Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem profile użytkownika

Do odwołania

Umowne przetwarzanie danych osobowych

Jako osoba fizyczna zapoznajesz się z informacją i wyrażasz zgodę, że dostawca może powierzyć niektóre zadania związane z Twoimi danymi innym (zakontraktowanym podwykonawcom). Podwykonawcy mogą przetwarzać powierzone dane wyłącznie w imieniu dostawcy, w granicach upoważnienia dostawcy (na podstawie pisemnej umowy lub innego aktu prawnego) oraz zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Podwykonawcami związanymi z dostawcą są:
 • firmy świadczące usługi księgowe; kancelarie prawne i inni dostawcy porad prawnych;
 • providers of data processing and analytics;
 • dostawcy rozwiązań do przetwarzania danych i analiz;
 • dostawcy rozwiązań do utrzymania systemów IT;
 • dostawcy usług oferujący systemy wysyłania wiadomości e-mail (np. Mailchimp i inni);
 • dostawcy systemów płatniczych, tacy jak Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i inni);
 • dostawcy systemów zarządzania relacjami z klientami (np. Microsoft);
 • dostawcy rozwiązań reklamowych online (np. Google, Facebook).

Dostawca nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim bez upoważnienia.

Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie wytycznych od dostawcy/administratora i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do realizacji własnych interesów.

Dostawca i użytkownicy danych osobowych nie przekazują danych do państw trzecich (poza państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych innych niż USA - wszystkie podmioty przetwarzające umowy w USA są objęte programem Tarcza Prywatności.

Wolność wyboru

Masz kontrolę nad wszelkimi informacjami, które przekazujesz o sobie. Jeśli zdecydujesz, że nie przekażesz danych dostawcy, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do części lub niektórych funkcji strony internetowej.

Osoby, które chcą zrezygnować z subskrypcji newslettera, proszone są o poinformowanie nas o tym na nasz adres e-mail: info@sensilab.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (kod pocztowy, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu), prosimy o poinformowanie nas na nasz adres e-mail info@sensilab.pl.

Automatycznie zapisywane informacje (dane nieosobowe)

Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę, ogólne, nieosobiste informacje (użytkownicy przeglądarki, liczba odwiedzin, średni czas trwania wizyty, odwiedzane strony) są automatycznie odnotowywane (nie w ramach rejestracji). Informacje te służą do pomiaru atrakcyjności naszej strony internetowej oraz do poprawy zawartości i użyteczności. Twoje dane nie podlegają dalszemu badaniu i nie są ujawniane stronom trzecim.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są tymczasowo przechowywane na twoim dysku twardym, dzięki czemu nasza strona internetowa rozpoznaje komputer przy następnym odwiedzeniu witryny. Dostawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu zbierania informacji o korzystaniu z witryny i optymalizacji działań reklamowych w Internecie. Pliki cookie do celów reklamowych monitorują korzystanie przez osobę z witryny internetowej dostawcy, chyba że osoba zgadza się na użycie plików cookie na stronie. Możesz przeczytać więcej na temat cookies i tego, jak są używane.tutaj.

Bezpieczeństwo

Dostawca jest mocno zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są przez cały czas chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

W celu ochrony danych osobowych podejmujemy środki organizacyjne i techniczne, takie jak:

 • Szkolenie pracowników,
 • Nadzór pracowników i regularna kontrola poszczególnych pracowników,
 • Staranna selekcja i kontrola kontrahentów,
 • Kopia zapasowa danych przechowywanych elektronicznie,
 • Regularna konserwacja i aktualizacja wyposażenia technicznego,
 • Przyjęcie odpowiednich zasad wewnętrznych i zasad postępowania dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgoda nieletniego w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego

Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać danych osobowych stronom internetowym bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dostawca nigdy świadomie nie gromadzi danych osobowych od nieletnich (poniżej 16 lat) ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje ich ani nie ujawnia osobom nieupoważnionym bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Powyższe nie ma wpływu na ogólne prawo państw członkowskich, takie jak przepisy dotyczące ważności, opracowywania lub skutków umów dotyczących nieletnich.

Mając na uwadze dostępną technologię, dostawca podejmie uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzic opiekuna prawnego wydał lub zatwierdził zgodę.

Prawa jednostki w zakresie przetwarzania danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami. Napisz do nas na info@sensilab.pl. Na podstawie twojej prośby prześlemy ci informacje - na piśmie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jako użytkownik masz następujące prawa dotyczące uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych na podstawie przepisów:

Prawo do wycofania zgody: jeśli jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w jednym lub więcej celów), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać anulowana przez pisemne oświadczenie przesłane do inspektora na jednym z kontaktów wymienionych na stronie https://www.sensilab.pl/kontakt.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma negatywnych konsekwencji ani sankcji. Jednak możliwe jest, że po unieważnieniu zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych dostawca może nie być w stanie zaoferować indywidualnej lub większej liczby swoich usług w przypadku usług, które nie mogą być świadczone bez danych osobowych (np. Klub świadczeń lub spersonalizowana informacja);

Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie od dostawcy (przetwarzającego dane osobowe), czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś uprawniony uzyskać dostęp do danych osobowych i następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, ich odbiorcy, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane od użytkownika, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika, zgodnie z art. 15 GDPR/RODO.

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;

Prawo do usuwania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"): masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki usunięcia twoich danych osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(b) wycofałeś swoją zgodę i nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

(c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,

(d) Twoje dane osobowe zostały przetwarzane niezgodnie z prawem,

(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega dostawca,

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR/RODO.

Jako użytkownik w określonych okolicznościach, zgodnie z definicją w Artykule 17, ust. 3, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

(a) kwestionujesz prawidłowość – na okres pozwalający dostawcy sprawdzić prawidłowość tych danych,

(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,

(c) dostawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

(d) wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie dostawcy są nadrzędne wobec podstaw twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez dostawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących cię danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e GDPR/RODO), przetwarzania, które jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR/RODO ), w tym profilowania w oparciu o dane. Dostawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, użytkownik może w dowolnym momencie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które go dotyczą, do celów działań marketingowych, w tym do tworzenia profili, w zakresie, w jakim odnoszą się do marketingu bezpośredniego; gdy dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane nie są już przetwarzane do tych celów.

Jeżeli dane są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, dana osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względów związanych z jego szczególną sytuacją, do przetwarzania danych z nią związanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie twoje dane osobowe są niezgodne z przepisami o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub pozasądowego środka zaradczego, masz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem wobec decyzji organu nadzorczego, a także, gdy organ nadzoru, który jest właściwy, nie rozpatruje skargi lub nie poinformuje cię w ciągu trzech miesięcy o postępowaniu lub wyniku złożonej skargi. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu przedkłada się sądom państwa członkowskiego, w którym ustanowiony jest organ nadzorczy.

Użytkownik może kierować wszystkie wymagania dotyczące wykonywania praw w związku z danymi osobowymi, adresami, na piśmie do dedykowanej jednostki firmy do jednego z kontaktów wymienionych na stronie https://www.sensilab.pl/kontakt.

W celu zapewnienia wiarygodnej identyfikacji w przypadku wykonywania praw w związku z danymi osobowymi administrator danych może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji, i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że użytkownika nie można w sposób wiarygodny zidentyfikować.

Na żądanie osoby fizycznej, w stosunku do której wykonuje swoje prawa w zakresie danych osobowych, operator musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki i nie później niż jeden miesiąc po otrzymaniu wniosku.

Powiadomienie organu nadzoru o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ nadzoru, chyba że jest prawdopodobne, że prawa i wolności osób fizycznych nie są zagrożone przez naruszenie. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, Dostawca jest zobowiązany poinformować policję i / lub właściwą prokuraturę o tym naruszeniu.

W przypadku naruszenia, które może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie i najszybciej, jak to jest możliwe, poinformować osobę, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Powiadomienie skierowane do osoby musi być zrozumiałe i jasne.

Dostęp do mediów społecznościowych

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do następujących stron internetowych, z których usługodawca korzysta w swojej pracy:

    
 • Facebook
 • Instagram
 •  
 • Youtube

Każda z tych sieci społecznościowych, świadcząc swoje usługi, działa zgodnie z warunkami użytkowania i polityką prywatności. Sensilab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z sieci społecznościowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej. Pytania i roszczenia należy kierować do poszczególnych sieci społecznościowych..

Polityki prywatności są dostępne poniżej:

 

Publikowanie zmian

Wszystkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.

Zaktualizowano: 28.02.2020